LỐC ĐIỀU HÒA TRANE

Block điều hòa Trane SWUT060D
Liên hệ

Block điều hòa Trane SWUT060D Lốc điều hòa Copeland ZR68KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTA075RD00MA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA075RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 120000Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...

Block điều hòa Trane TTA100ED00RB
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA100ED00RB Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTA100RD00MA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA100RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR125KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTA120RD00MA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA120RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR144KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 120000Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...

Block điều hòa Trane TTA150RD0GMA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA150RD0GMALốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522Power Source AC3PH, 380 – 420V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VOil Type: MINERAL OILRated Output: 120000BtuRefrigerant R22SX: TRANE/COPELANDCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên...

Block điều hòa Trane TTA150RD0GMA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA150RD0GMA Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTA200ED00RB
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA200ED00RB Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTA200RD00MA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA200RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR125KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTA200RD0GMA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA200RD0GMA Lốc điều hòa Copeland ZR125KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTA240RD00MA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA240RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR144KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 120000Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...

Block điều hòa Trane TTA240RD0GMA
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTA240RD0GMALốc điều hòa Copeland ZR144KC-TFD-522Power Source AC3PH, 380 – 420V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VOil Type: MINERAL OILRated Output: 80.400BtuRefrigerant R22SX: TRANE/COPELANDCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane TTK060QD
Liên hệ

Block điều hòa Trane TTK060QD Lốc điều hòa Copeland ZR64KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Block điều hòa Trane WTK060AD
Liên hệ

Block điều hòa Trane WTK060AD Lốc điều hòa Copeland ZR68KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Lốc điều hòa Trane TTA075RD00MA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA075RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 120000Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...

Lốc điều hòa Trane TTA100ED00RB
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA100ED00RB Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Lốc điều hòa Trane TTA100RD00MA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA100RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR125KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Lốc điều hòa Trane TTA120RD00MA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA120RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR144KC-TFD-522Power Source AC3PH, 380 – 420V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VOil Type: MINERAL OILRated Output: 120000BtuRefrigerant R22SX: TRANE/COPELANDCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên...

Lốc điều hòa Trane TTA150RD0GMA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA150RD0GMA Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Lốc điều hòa Trane TTA150RD0MA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA150RD0GMALốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522Power Source AC3PH, 380 – 420V, 50Hz3PH, 60Hz, 440VOil Type: MINERAL OILRated Output: 120000BtuRefrigerant R22SX: TRANE/COPELANDCÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬTCÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNGChuyên...

Lốc điều hòa Trane TTA200ED00RB
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA200ED00RB Lốc điều hòa Copeland ZR94KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Lốc điều hòa Trane TTA200RD00MA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA200RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR125KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Lốc điều hòa Trane TTA200RD0GMA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA200RD0GMA Lốc điều hòa Copeland ZR125KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 80.400Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á...

Lốc điều hòa Trane TTA240RD00MA
Liên hệ

Lốc điều hòa Trane TTA240RD00MA Lốc điều hòa Copeland ZR144KC-TFD-522 Power Source AC 3PH, 380 – 420V, 50Hz 3PH, 60Hz, 440V Oil Type: MINERAL OIL Rated Output: 120000Btu Refrigerant R22 SX: TRANE/COPELAND CÓ BẢN VẼ& THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TY CP TRUYỀN THÔNG Á ĐÔNG Chuyên...